Natalie Brooks: Mystery at Hillcrest High

PII-600 / 64M RAM / 16M Video 3D, Windows XP, DirectX 9.0

Natalie Brooks riceve una lettera da Chad Robertson, una sua vecchia compagna di classe che ora ...